Tinklapio taisyklės

UAB “Fotopliusas” taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. UAB “Fotopliusas” produktų pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau kartu – Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, UAB “Fotopliusas” produktų įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su produktų užsakymu, pirkimu ir pardavimu susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas su Taisyklėmis sutinka prieš pirkdamas UAB “Fotopliusas” produktą (-us), paspausdus nuorodą „Formuoti užsakymą“.
1.3. Taisykles Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, taisyti. Pardavėjas neprivalo įspėti apie pasikeitusias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart paskelbus juos UAB “Fotopliusas” svetainėje (tinklalapyje).
1.4. Užsisakyti ir pirkti UAB “Fotopliusas” produktus (toliau - produktas) turi teisę išimtinai tik:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių 1.4 punktu, turi teisę pirkti produktus.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis (toliau - Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“.

3. Pirkėjo įsipareigojimai

3.1. Paspaudus nuorodą "Formuoti užsakymą”, Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų ir nepažeisti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.
3.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytąjį produktą ir jį priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę susikurti ir/ar užsisakyti produktus ir juos pirkti UAB “Fotopliusas” svetainėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti produktą, jo užsakymo numerį ir grąžinimo priežastį) ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo produkto pristatymo dienos. Šiame punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti laikantis 12 skyriuje nustatytų produkto grąžinimo sąlygų ir tik tuo atveju, jeigu produktas nebuvo Pirkėjo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė jo išvaizda dėl Pirkėjo kaltės.

5. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę Pirkėjui naudotis UAB “Fotopliusas” svetainės paslaugomis.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytus produktus pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
5.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2 punkte numatyta teise ir 12 skyriaus numatytoms sąlygoms ir tik Pardavėjui pažeidus savo įsipareigojimus, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamo produkto gavimo dienos.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti Pardavėjo darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 4 skyriuje paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo prieigą prie UAB “Fotopliusas” svetainės ar kitaip apriboti galimybę naudotis UAB “Fotopliusas” priklausančia svetainės baze.

7. Produkto užsakymas

7.1. Laikydamasis Taisyklių, Pirkėjas UAB “Fotopliusas” svetainėje gali susikurti ir/ar užsisakyti fotoknygas, ir kitus UAB “Fotopliusas” siūlomus produktus. Naudojantis šia paslauga, draudžiama talpinti ir laikyti UAB “Fotopliusas” svetainėje informaciją, kuri pagal galiojančius įstatymus yra nelegali ir draužiama. UAB “Fotopliusas” pasilieka sau teisę pašalinti draužiamą informaciją iš svetainės.
7.2. Standartinis foto knygų bei kitų gaminių pagaminimo laikas – 5-10 darbo dienos nuo apmokėjimo už užsakytąjį produktą gavimo dienos.
7.3. Produkto gamyba bus pradėta vykdyti tik po to, kai Pardavėjas gaus apmokėjimą už užsakytą(-us) produktą(-us).
7.4. Pirkėjas per 14 darbo dienų negavęs patvirtinimo apie produkto pagaminimą ar išsiuntimą, turi susisiekti su UAB “Fotopliusas” elektroniniu paštu, nurodant užsakymo numerį.

8. Atsiskaitymo už produktus tvarka

8.1. Pirkėjas atsiskaito už užsakytą (-us) produktą(-us) elektronine bankininkyste arba kreditine kortele.
8.2. Apmokėjimo gavimo momentu laikomas momentas, kai Pardavėjas gauna mokėjimo nurodymą į savo banko sąskaitą.
8.3. Apmokėdamas, Pirkėjas, mokėjimo paskirtyje, turi nurodyti užsakytojo produkto numerį.
8.4. Negavęs apmokėjimo, Pardavėjas Pirkėjo užsakymą sistemoje saugo 15 dienų.
8.5. Užsakymas anuliuojamas, jei Pardavėjas apmokėjimo negauna per šias 15 dienų.

9. Produktų pristatymas

9.1. Pirkėjas, įsigydamas produktus, gali produktą atsiimti pats arba pasinaudoti produktų pristatymo paslauga.
9.2. Pirkėjas, pasirinkęs produktų pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų produktų pristatymo adresą ir kontaktinį telefono numerį. Jei Pirkėjas nenurodo kontaktinio telefono numerio arba siuntos pristatymo metu nurodytu adresu yra nepasiekiamas, kurjeris grąžina produktą Pardavėjui ir už pakartotiną siuntos pristatymą Pirkėjui, Pirkėjas turi sumokėti papildomai.
9.3. Pirkėjas įsipareigoja užsakytąjį produktą priimti/atsiimti pats. Tuo atveju, kai jis produkto pats priimti/atsiimti negali, o produktas pristatytas Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl produkto pristatymo/perdavimo netinkamam subjektui;
9.4. Produktus gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
9.5. Produktų pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į pristatymo adresą ir prekių svorį bei dydį;
9.6. Pristatymo kainos ir terminas nurodytas čia: (nuoroda)
9.7. Pardavėjas pasilieka teisę keisti produktų pristatymo mokestį ir terminą.
9.8. Atkreipkite dėmesį: švenčių dienos ir savaitgaliai nėra įtraukti.
9.9. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigytas produktas būtų pristatytas kaip įmanoma greičiau.
9.10. Gavęs produktą Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir produkto (-ų) būklę bei pasirašyti sąskaitą-faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą-faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, produkto pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei produkto (-ų) komplektacijos neatitikimų nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), produktas (-ai) yra sugadinti (-i) ir (ar) produktas (-ai) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) produkto (-ų) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl produkto pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamybinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

10. Produktų grąžinimas

10.1. Parduotų produktų trūkumai šalinami ar nekokybiški produktai keičiami, jei dėl produkto trūkumo yra atsakingas Pardavėjas.
10.2. Produkto grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo produkto pristatymo jam dienos informuodamas apie tai Pardavėją 5.2 Taisyklių punkte numatyta tvarka.
10.3. Grąžinant produktą būtina laikytis papildomų sąlygų:
10.3.1. produktas turi būti Pirkėjo nesugadintas;
10.3.2. grąžinamas produktas turi būti grąžintas Pardavėjo pakuotėje arba kitoje pakuotėje, užtikrinčioje saugų transportavimą/siuntimą;
10.3.3. grąžinant produktą būtina pateikti jo įsigijimo dokumentą;
10.3.4. Produktai turi būti grąžinami Pardavėjo veiklos vietoje: UAB Fotopliusas, I. Kanto g. 12, Klaipėda;
10.3.5. Norėdamas grąžinti produktą, Pirkėjas privalo užpildyti produkto gražinimo dokumentą, nurodant grąžinimo priežastį;
10.3.6. Pirkėjui tenka produkto grąžinimo išlaidos.
10.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamus produktus, jei buvo nesilaikoma produkto grąžinimo sąlygų.
10.5. Jei dėl produkto trūkumo yra atsakingas Pardavėjas ir neįmanoma produkto trūkumų ištaisyti, sumokėti pinigai už grąžintus produktus grąžinami tik banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą.

11. Informacijos teikimas

11.1. Pardavėjas informaciją Pirkėjui teikia naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais UAB “Fotopliusas” svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.
11.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini produktų užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius ar neteisingus duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus UAB “Fotopliusas” svetainėje.
12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad produkto spalva gali neatitikti produkto kompiuterinio maketo spalvos Pirkėjo naudojamame monitoriuje.
12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo veiklos vykdymo vietą.

14. Prašymai / skundai

14.1. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje

Ar kitoms alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo institucijos pagal jų kompetenciją: Lietuvos bankui, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, Lietuvos advokatūros advokatų tarybai ar jos sudarytam organui (kol kas nenotifikuota institucija Europos Komisija) (Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnis).

Copyright © 2017 Fotopliusas